Sesja konkursowa

Idea to develop a mangerial accounting service essay pay for essay reddit what does service mean to you essay question

If people look for an escort in ny, the first thing they feel of may be your price. It is very vital for people to asian escorts nyc get the service on account to the fact New York presents additional choices for escorts.

ZASADY OGÓLNE

1. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘CHIRURGIA DZIECIĘCA’ odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 roku, w sali im. Chrościejowskich w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  oraz w salach seminaryjnych.

2. Czynny oraz bierny udział we wszystkich wydarzeniach wchodzących w skład programu Konferencji jest bezpłatny.

3. Organizatorem Konferencji jest Komitet Organizacyjny związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz SKN Chirurgii Dziecięcej, działający w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

4. Obowiązującym językiem w czasie trwania Konferencji jest język polski.

5. Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe. Jury Konkursowe wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, przy czym Przewodniczący musi być samodzielnym pracownikiem naukowym.

6. Prace zakwalifikowane do Sesji Konkursowej są prezentowane publicznie w dwóch kategoriach: Prace Oryginalne oraz Case report i podlegają ocenie członków Jury Konkursowego według ustalonych wcześniej i jednolitych kryteriów oceny dla wszystkich prac danej kategorii.

7. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

8. Jury Konkursowe, po przedstawieniu wszystkich prac w czasie Sesji Konkursowej, tworzy ranking prac osobny dla każdej kategorii. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane tytuły prac znajdujące się na najwyższych pozycjach w rankingu prac w każdej kategorii.

9. Autorom nagrodzonych prac zostaną przyznane dyplomy potwierdzające uzyskanie najwyższych lokat w Sesji Konkursowej.

10. Dowodem aktywnego uczestnictwa w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘CHIRURGIA DZIECIĘCA’ i wygłoszenia pracy jest Zaświadczenie wystawione po zamknięciu obrad. Osobom, które nie przybyły na Konferencję lub nie wygłosiły pracy Zaświadczenia nie zostaną wydane.

11. Dowodem udziału biernego w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘CHIRURGIA DZIECIĘCA’ jest Certyfikat przyznawany wszystkim uczestnikom Konferencji.

12. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, który zostanie udostępniony na stronie wydarzenia oraz na stronie internetowej konferencji.

ZASADY KWALIFIKACJI PRAC ORAZ WYSTĄPIEŃ PODCZAS KONFERENCJI

1. Autorami prac biorących udział w Sesji Konkursowej mogą być jedynie studenci Uczelni Medycznych oraz lekarze-stażyści.

2. Sesja Konkursowej podzielona będzie na dwie osobno oceniane Kategorie: Prace Oryginalne oraz Case report.

3. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć zagadnień związanych z chirurgią dziecięcą.

4. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie abstraktu drogą elektroniczną na adres konferencja.chirurgiadzieci@gmail.com najpóźniej do dnia 26.04.2019 (godz. 23:59).

5. Abstrakt Pracy Oryginalnej musi  zawierać następujące pozycje: tytuł Pracy, Autorzy oraz Opiekunowie Merytoryczni Pracy, wstęp, cele pracy, metody, wyniki oraz wnioski. Abstrakt nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków. Tekst abstraktu pracy oryginalnej nie może przekraczać 500 słów. Zalecana czcionka to Times New Roman rozmiar 12. Plik należy zapisać w formacie *.doc lub *.docx zawierając w nazwie pliku tytuł oraz pierwszego autora pracy.

6. Abstrakt Case report musi zawierać następujące części: tytuł Pracy, Autorzy oraz Opiekunowie Merytoryczni Pracy, wstęp, opis przypadku, podsumowanie. Abstrakt nie może zawierać tabel, wykresów oraz zdjęć. Tekst abstraktu Case report nie może przekraczać 400 słów. Zalecana czcionka to Times New Roman rozmiar 12. Plik należy zapisać w formacie *.doc lub *.docx zawierając w nazwie pliku tytuł oraz pierwszego autora pracy.

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.

8. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy oryginalnej to 5 osób, natomiast case report 3 osoby. W przypadku podania większej liczby autorów nazwiska następnych autorów zostaną pominięte.

9. Prace zgłoszone na Konferencję są kwalifikowane do prezentacji przez Jury Sesji Konkursowej.

10. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odwołania Sesji Konkursowej w jednej z kategorii.

11. Lista prac zakwalifikowanych do przedstawienia podczas Konferencji zostanie umieszczona na stronie internetowej Konferencji. Autorzy zakwalifikowanych prac zostaną również powiadomieni drogą mailową.

12. Autorzy przedstawiają prace w formie ustnej.

13. Do przedstawienia pracy dopuszczone jest wykorzystanie środków audiowizualnych w postaci prezentacji multimedialnej wykonanej w programie Power Point.

14. Prezentację należy wysłać drogą mailową najpóźniej do dnia 8.05.2019(godz. 23:59) na adres konferencja.chirurgiadzieci@gmail.com

15. Wystąpienia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny. Harmonogram ten zostanie podany do wiadomości zainteresowanych najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Sesji Konkursowej. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie. Informacje o zmianach będą podawane na bieżąco.

16. Czas wygłoszenia pracy oryginalnej nie powinien przekraczać 7 minut. Czas wygłoszenia Case report nie powinien przekraczać 5 minut. Jury Konkursowe może przerwać wystąpienie po upływie wyznaczonego czasu.

17. Po zakończeniu każdego wystąpienia przewidziane są 3 minuty na dyskusję z członkami Jury Konkursowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Komitet Organizacyjny.

2. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów, które nie zostały ujęte w wyżej wymienionym regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu.

Why do some people readily and painlessly settle their complications, other folks are going through the psychological drama and depressed? These questions are designed to solve the applied psychology, which focuses on the use of development of theoretical psychology in practice. There is nothing really sensible than a very good theory. www.homeworkhelp24.com Several of the troubles that concern you as well as the challenges you face, you could plunge into despair. Yet, the great news is, most of the complications that people face in their daily lives, not so special. They have lengthy been studied by psychologists who created the basic ways of their resolution.